4. Konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP

4. StudKon 2021

28. 6. 2021

CPTO UJEP

Anotace konference

Konference je určena především studentům doktorských studijních programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie (PřF) a Počítačové metody ve vědě a technice (PřF). Tematické zaměření konference zahrnuje materiály a technologie pro ochranu životního prostředí včetně nanomateriálů a nanotechnologií, vybrané sanační a remediační technologie, monitoring životního prostředí, environmentální analýzy a příbuzné obory. Studenti se mohou konference zúčastnit formou přednášky nebo posteru. Konference se dále zúčastní školitelé a členové oborových rad výše uvedených oborů a další přizvaní odborníci. Součástí konference budou soutěže o nejlepší přednášku a posterovou prezentaci.

Studentská konference StudKon 2021 je součástí studijních plánů studentů doktorského studijního programu Environmentální chemie a technologie, k aktivní účasti jsou zváni studenti příbuzných oborů z jiných fakult, zejména PřF UJEP. Cílem konference je umožnit studentům prezentovat výsledky jejich vědeckovýzkumné práce a získat zpětnou vazbu od dalších účastníků konference, jimiž budou zejména školitelé a vyučující doktorandů, členové oborové rady a další přizvaní odborníci. Konference proběhne v anglickém jazyce včetně posterové sekce.

Témata konference

● Příprava a analýza nanomateriálů ●   ● Nanotechnologie pro biomedicínské využití ●

● Modifikace konvenčních materiálů ●   ● Environmentální analytická chemie ●

● Znečištěné říční a přehradní sedimenty ●   ● Fytormediace a fytochemie ●

● Matematické modelování a simulace ●   ● Materiálová chemie ●

Program konference:

Letošní ročník je s ohledem na situaci COVID-19 zkrácený na jeden den.

Blíže rozepsaný program naleznete v sekci „Seznam přednášek a posterů„.

Kniha abstraktů ke stažení zde.

PONDĚLÍ 28. 6. 2021
Registrace 8:00 – 9:00 
Dopolední program 9:00 – 13:20
9:00 – 9:10 Zahájení a přivítání účastníků
9:10 – 10:30 Přednáškový blok 1
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:20 Přednáškový blok 2
12:20 – 13:20 Polední přestávka – oběd, instalace posterů
Odpolední program 13:20 – 19:00
13:20 – 13:50 Krátké představení posterů
13:50 – 15:10 Přednáškový blok 3
15:10 – 15:40 Coffee break
15:40 – 17:00 Vystoupení hosta – Tomáš Wágner
17:00 – 18:30 Posterová sekce
18:30 – 19:00 Technická přestávka
Večerní program 19:00 – 22:00
19:00 – 19:30 Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší poster a přednášku – Cena M. Broula
19:30 – 22:00 Večeře / raut, volný program

Doprovodný program

Díky aktuální situace je doprovodný program oproti předchozím ročníkům omezený. Jako host vystoupí prof. Tomáš Wágner (Univerzita Pardubice) s tématem „Doktorské studium – role školitele a moje zkušenosti“.

Součástí konference bude pondělní večerní společenský program, v rámci něhož budou vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu Miroslava Broula v kategorii nejlepší posterová prezentace. Večerní program bude volnější, bude prostor na neformální diskuze s hosty konference. Ke zpříjemnění večerní části bude grilovačka a raut. 

Soutěže

V letošním roce dochází ke změnám v soutěžích oproti loňskému roku. Zůstává pouze Soutěž o cenu Miroslava Broula.

Cena Miroslava Broula:

Součástí konference bude i soutěž o nejlepší ústní prezentaci (přednášku) a poster. Komise složená z členů oborové rady a dalších hostů bude hodnotit vědeckou úroveň a originalitu práce, jakož i vlastní přínos studenta, jeho schopnost zaujmout publikum a věcně diskutovat. Přihlédne přitom i k ročníku studenta. Vyhrát tedy může student prvního ročníku s ambiciózním projektem a jasnými vizemi i zkušenější kolega se skvělými výsledky, jimiž dokáže prokázat vědecký přínos své práce! První tři vyhodnocení obdrží finanční odměnu (formou mimořádného stipendia) ve výši 7, 5 a 3 tis. Kč. Kdo byl Miroslav Broul?

Seznam přednášek a posterů

PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1 (9:10 – 10:30)

9:10 Tomáš Lank: Properties of sodium polyacrylate in the environment and its reuse as superabsorbent for water in accordance with circular economy

9:30 Aloui Norchene: Growth of zinc oxide nanorods on PDMS/ITO films for piezoelectric transparent flexible nanogenerators as a self-powered sensor for transportation monitoring

9:50 Kristína Fiantoková: Chemical recycling of Li-Ion batteries

10:10 Jan Hubáček: Dehalogenation during pyrolysis of plastics: The potential of stepwise pyrolysis in combination with metal sorbents

 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2 (11:00 – 12:20)

11:00 Viktorie Neubertová: Surface grafting of Mxene flakes for magnetic resonance imaging

11:20 Petr Panuška: A microfluidic chip for cultivation of fish embryos and toxicity testing fabricated by 3D printing technology

11:40 David Poustka: Microfluidics for exosome isolation

12:00 Eliška Rezlerová: Methane, Ethane and Propane Adsorption and Diffusion in Dual-Porosity Kerogens from Molecular Simulations

 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 3 (13:50 – 15:10)

13:50 Hana Burdová: The impact of diesel pollution on Miscanthus x giganteus biomass – two years pot experiment

14:10 Jakub Perner: Study of fluidized bed reactors and their use

14:30 Simona Lupínková: Iron oxide nanoparticles immobilized on activated polymer surface

14:50 David Kramoliš: Preferential acceleration of heavy-ions in solar flares

 

POSTEROVÁ SEKCE

17:00 – 18:30

Petr Aubrecht

Stop-flow microfluidic system for the immuno-capture of CTC

Jan Dočkal

Molecular force field development for aqueous alkali halide electrolytes

Tereza Dušková

Metal complexes with polyfluorinated NHCs – synthesis and biological effects

Michal Hošek

Source of heavy metals in agricultural soils – man, or nature?

Adéla Jagerová

Surface modification by high-energy heavy-ion irradiation in various crystalline ZnO facets

Pavel Kaule

Deposition of thin layers of covalently bound heteroboranes on PES textiles

Martin Kozakovič

The effect of collision parameters and particle diameter on the dynamics of the mixing process by using discrete element method

Diana Nebeská

Nutrients deficiency affects Miscanthus x giganteus physiology and essential metals uptake more intensively than soil contamination

Zuzana Nejedlá

Uptake, biodistribution and elimination of carbosilane dendrimer in vivo

Robert Ato Newton

Potential of biochar application in the phytoremediation process and biomass production of Miscanthus x giganteus

Dominik Pilnaj

Sensorics and high resolution mass spectrometry for environmental analyses

Jiří Smejkal

Open-source technologies in biotechnological laboratories

Jan Štěpka

Antimicrobial effects of nanoparticles on complex microbial communities

Martin Šulc

Gypsum technology of separation Li2CO3 from Zinnwaldite mineral

Jakub Tolasz

Interaction of pollutants on nanoceria

Zuzana Žmudová

Biodistribution and cytotoxicity of phosphonium carbosilane dendrimer

 

 


Přihlášení účastníků

Konference se mohou aktivně zúčastnit formou přednášky nebo posteru studenti doktorského studia výše zmíněného studijního programu a studenti příbuzných oborů/programů z jiných fakult UJEP, dále pak čerství absolventi doktorského studia, případně i studenti nižších forem studia. O zařazení příspěvku na program konference rozhoduje přípravný a organizační výbor. Nepředpokládá se aktivní účast studentů z jiných vysokých škol, nicméně k účasti na přednáškách a prezentacích budou zváni zástupci odborné veřejnosti z Ústeckého kraje, spolupracujících institucí, jiných vysokých škol apod.

Studenti se budou přihlašovat na konferenci formou abstraktů. Šablonu abstraktů, obsahujicí mimo jiné pokyny pro vypracování, naleznete ke stažení kliknutím zde: Abstract_Template_Studkon2021. Prosíme o dodržení předepsané šablony. Součástí abstraktu může být obrázek nebo tabulka. Další povinnou součástí jsou research highlights. Abstrakt musí být v anglickém jazyce. Deadline pro odeslání abstraktů na email studkon@ujep.cz je stanoven do 4. 6. 2021. Do přihlašovacího emailu uveďte, zda preferujete ústní přednes či poster (jde jen o preferenci, o finální formě rozhodne organizační komise na základě příchozích abstraktů, doporučení oborové rady a školitele. 

Konferenční poplatek

Letos konferenční poplatek nebude. Bude se pouze přispívat na konzumaci nápojů dle individuální spotřeby.

Pokyny pro autory

Konference bude vedena v anglickém jazyce. Proto postery, prezentace i abstrakty musí být v anglickém znění. Studenti se přihlašují zasláním abstraktu (viz. Přihlášení účastníků), který mimo jiné obsahuje research highlights. Na úvod posterové sekce vystoupí každý student s krátkým představením své práce. Cílem krátkého představení by mělo být nalákání účastníků, aby se přišli na daný poster podívat. Definitivní rozhodnutí mezi posterem a přednáškou provede hodnotící komise.

Veškeré pokyny k abstraktům, přednáškám i posterům naleznete ke stažení klinutím zde Pokyny StudKon 2021. Šablona abstraktu je ke stažení výše.

Místo konání, ubytování a doprava

Letošní ročník bude probíhat v nové budově CPTO (Centrum přírodovědných a technických oborů) UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem. Přednáškové prostory budou vyznačeny.

Upozornění ke stravování: Studenti a zaměstnanci UJEP si oběd zajišťují sami na vlastní náklady v Menze CPTO tak, jak je běžné během pracovních dní. 

Důležité termíny

4. 6. 2021 Deadline pro odeslání abstraktů (přihlášení) 

14. 6. 2021 Rozhodnutí komise o udělení přednášky/posteru 

20. 6. 2021 Zveření finálního programu

28.  6. 2021 Konání konference 

Předchozí ročníky

3. StudKon 2020 – FŽP UJEP 29 6. 2020

Program a kniha abstrakt zde

Tiskovou zprávu o průběhu StudKonu v roce 2020 je k přečtení zde

Seznam vítězů:

Cenu M. Broula za nejlepší přednášku získali:
1. Místo: Eliška Rezlerová (PřF)
2. Místo: Jiří Smejkal (PřF)
3. Místo: Diana Nebeská (FŽP)
Cenu M. Broula za nejlepší poster získali:
1. Místo: David Poustka (PřF)
2. Místo: Eliška Wildová (FŽP)
3. Místo: Dominik Pilnaj (FŽP)
Cenu V. Štengla za neotřelý nápad či originální konstrukci zařízení získal:
Petr Panuška (PřF)
Cenu Student Star, kterou si volili studenti mezi sebou, získal:
Petr Aubrecht (PřF)

2. StudKon 2019 – Perlová voda 10. a 11. 6. 2019

Program a knihu abstraktů z roku 2019 naleznete pod tímto odkazem.

Tiskovou zprávu o průběhu StudKonu v roce 2019 je k přečtení zde.

Kontakty

Konferenční email: studkon@ujep.cz Organizační výbor

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. FŽP pavel.janos@ujep.cz
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. PřF zdenka.kolska@ujep.cz
Ing. Daniel Bůžek, Ph.D. FŽP daniel.buzek@ujep.cz
Ing. Jiří Orava, Ph.D. FŽP jiri.orava@ujep.cz
Ing. Diana Nebeská FŽP diana.nebeska@ujep.cz
Mgr. Jan Černý FŽP jan.cerny@ujep.cz
Bc. David Žižka FŽP david.zizka@ujep.cz
Mgr. Monika Benkocká, Ph. D. PřF monika.benkocka@ujep.cz
Mgr. Petr Ryšánek, Ph. D. PřF petr.rysanek@ujep.cz

Arrow vector created by freepik – www.freepik.com