Paměť krajiny – O projektu

 

Logo EU   Logo SN-CZ

Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření
v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny

Projekt řešený v rámci programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko Interreg V A / 2014 – 2020

Internetové stránky projektu hlavního partnera TU Dresden

Název projektu: Paměť krajiny / Gedächtnis der Landschaft
Doba řešení projektu: 2017 – 2019
Název programu: SN-CZ 2020
Název vedoucího partnera projektu: Technická univerzita v Drážďanech, Institut pro fotogrammetrii a Dálkový průzkum Země.
Název organizace (projektového partnera): Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Vedoucí partner:

  •  Technická univerzita v Drážďanech, Fakulta stavební a životního prostředí, Institut pro fotogrammetrii a Dálkový průzkum Země

 Partneři projektu v Německu:

  • Technická univerzita v Drážďanech, Botanický ústav, Fakulta matematiky a přírodních věd
  • Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii,referát 62 ochrana druhů
  • Správa Národního parku Saské Švýcarsko

 Partneři projektu v Česku:

  • Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. v Průhonicích
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
  • Správa Národního parku České Švýcarsko

 

Mapové výstupy

Diskusní konference

V rámci projektu se v dubnu 2019 konala v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě mezinárodní diskusní konference o proměnách krajiny v regionu Českosaského Švýcarska.

Tisková zpráva z diskusní konference

Stránka konference

Řešitelský tým partnera FŽP UJEP

Odpovědný řešitel

Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Spoluřešitelé

Ing. Mgr. Petr Novák
PhDr. Jan Benda

Odborní pracovníci (zpracování geodat)

Bc. Jan Jaroš
Bc. Marie Kopecká
Ing. Barbora Dušková
ing. Johana Vardarman

Odborní konzultanti ze Správy Národního parku České Švýcarsko

Ing. Petr Bauer
Mgr. Oldřich Holešinský

Administratorvní pracovník

Iveta Soldánová