Švýcovod [Voda v krajině Českého Švýcarska]

Cílem interdisciplinárního projektu Švýcovod na katedře geoinformatiky FŽP UJEP, který propojuje terénní průzkum s distančními
metodami (geoinformatika, dálkový průzkum, botanika, zoologie, kartografie, historie), je
připravit pro Správu NP České Švýcarsko účinné nástroje k ochraně a managementu mokřadních
ekosystémů v oblasti NP a CHKO Labské pískovce. Projekt č. SS05010090 je financován z programu Prostředí pro život, TA ČR.

Trvání projektu: 1.2 2022 – 31.1 2025

O Projektu

Projekt Švýcovod (SS05010090) je financován z programu Prostředí pro život, TA ČR. Cílem interdisciplinárního projektu Švýcovod, který propojuje terénní průzkum s distančními metodami (geoinformatika, dálkový́ průzkum, botanika, zoologie, kartografie, historie), je připravit pro Správu NPČŠ účinné́ nástroje k ochraně a managementu mokřadních ekosystémů jak v oblasti NP, tak i CHKO Labské pískovce. Trvání projektu: 1.2 2022 – 31.1 2025.

V rámci projektu budou

(i) vymapovány mokřadní prvky z archivních map a v současnosti pomocí leteckých snímků,dalších podkladů a ověření v terénu

(ii) zhodnocena termální bilanci na úrovni krajiny ze satelitních snímků, a na úrovni stanovišť pomocí termálního sensoru

(iii) zhodnocen vliv geomorfologie a struktury vegetace mokřadů na biodiversitu pomocí LiDAR a multispektrálního sensoru

(iv) proveden detailní botanický a zoologický průzkum a inventarizace s cílem jednak zhodnotit jejich stav a jednak vytipovat mokřadní lokality s potenciálem z hlediska biodiversity

(v) připravena doporučení pro management vybraných mokřadních biotopů v zájmové oblasti

Hlavní výstupy –

  1. Soubor map Mokřadní biotopy Českého Švýcarska v minulosti a současnosti (Nmap)
  2. Soubor map Vývoj teplotní bilance krajiny Českého Švýcarska (Nmap)
  3. Interaktivní databáze mokřadních biotopů Českého Švýcarska, která bude dostupná veřejnosti
  4. Souhrnná výzkumná zpráva o vývoji a stavu mokřadních biotopů NPČŠ včetně jejich role pro ochranu biodiversity, změny vodní bilance v krajině, predikce změn, doporučení pro management a monitoring, možnosti využití moderních nástrojů dálkového průzkumu pro monitoring vodní bilance
  5. Odborné články
Projekt TAČR – SS05010090 je řešen na katedře geoinformatiky, Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem