STUVIN – Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.

INVUST – Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Co se událo

Zahraniční stáž studentky DSP Aplikované iontové technologie v Německu

Studentka DSP Aplikované iontové technologie Eva Štěpanovská v termínu 3. 4. – 30.6. 2023 absolvoval zahraniční stáž ve vědecko-výzkumném centru Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR). Ve zdejším Ion Beam Centre měla studentka možnost pracovat na své disertaci, a to implantací iontů o nízkých a vysokých energiích do polymerů a grafen oxidu, pod vedením dr. René Hellera a týmu školených pracovníků. Podrobnější informace o průběhu stáže byly zveřejněny na webu PřF UJEP.

Nové propagační video FŽP představuje jedno z odborných témat nového DSP

Téma dendrochronologie, které je jedním z možných disertačních zadání v rámci nového DSP Landscape reclamation and ecosystem services, bylo představeno a vysvětleno v novém propagačním videu FŽP. Ve videu vystupuje doktorandka Katrien Boonen, která se dendrochronologií v kombinaci s chemickou analýzou rtuti zabývá v rámci svého studia DSP Environmentální chemie a technologie.

Zahraniční stáž studenta DSP Aplikované nanotechnologie v Německu

Student DSP Aplikované nanotechnologie Viktor Greguš v termínu 14. 11. 2022 – 12. 2. 2023 absolvoval zahraniční stáž na Leibniz-Institut für Polymerforschung (IPF) v Drážďanech. Zde navázal na svou diplomovou práci, která se věnovala využití heteroboranového komplexu 8-dioxonium cosan jako neselektivního a informačně velmi výnosného derivatizačního činidla pro HPLC analýzu. Podrobnější informace o průběhu stáže byly zveřejněny na webu PřF UJEP.

Akreditace nového DSP Landscape reclamation and ecosystem services

Nový doktorský studijní program Landscape reclamation and ecosystem services pod záštitou Fakulty životního prostředí UJEP a CzechGlobe (AV ČR) a ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou UJEP získal akreditaci na 5 let. DSP bude zahrnovat témata jako ekologie antropogenně ovlivněných lokalitekosystémové služby a jejich ekonomické hodnocení, geoinformatické systémy pro monitorování změn krajiny, hodnocení vzájemných vlivů globálních změn a ekosystémů a další. Garantem studijního programu je prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D. Díky akreditaci v anglickém jazyce program významně přispěje k internacionalizaci zapojených fakult UJEP.

Výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů programu Environmentální chemie a technologie – prodloužení termínu

Vyhlašujeme 2. kolo výběrového řízení pro zahraniční stáže studentů doktorského programu Environmentální chemie a technologie v rámci projektu STUVIN. Stáž je možné absolvovat na jakékoliv zahraniční instituci (vysoká škola, výzkumná organizace) v EU. Minimální doba stáže je 14 týdnů, maximální doba stáže je 6 měsíců a je třeba ji realizovat v termínu 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023. Zájemci o stáž zašlou vyplněné žádosti elektronicky Ing. Dianě Nebeské (diana.nebeska@ujep.cz) do 18. 11. 2022 dle přiložených pokynů. Vzor žádosti o stáž je ke stažení zde.

Výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů programu Aplikované nanotechnologie a Aplikované iontové technologie

Vyhlašujeme výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů doktorských studijních programů Aplikované nanotechnologie a Aplikované iontové technologie v rámci projektu STUVIN. Stáž je možné absolvovat na jakékoliv zahraniční instituci (vysoká škola, výzkumná organizace) v EU. Minimální doba stáže je jeden semestr, maximální doba stáže je 6 měsíců a je třeba ji realizovat nejpozději do 30. 6. 2023. Zájemci o stáž zašlou vyplněnou žádost elektronicky p. Marešové (katerina.maresova@ujep.cz) do 30. 9. 2022 dle přiložených pokynů. Vzor žádosti o stáž je ke stažení zde.

Výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů programu Environmentální chemie a technologie

Vyhlašujeme výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů doktorského programu Environmentální chemie a technologie v rámci projektu STUVIN. Stáž je možné absolvovat na jakékoliv zahraniční instituci (vysoká škola, výzkumná organizace) v EU. Minimální doba stáže je jeden semestr, maximální doba stáže je 6 měsíců a je třeba ji realizovat nejpozději do 30. 6. 2023. Zájemci o stáž zašlou vyplněné žádosti elektronicky Ing. Dianě Nebeské (diana.nebeska@ujep.cz) do 21. 9. 2022 dle přiložených pokynů. Vzor žádosti o stáž je ke stažení zde.

Konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP StudKon 2022

13. 6. 2022 se konal v prostorách kampusu UJEP již 5. ročník konference doktorandů FŽP a PřF UJEP StudKon, kde se představili se svými tématy i studenti programů Environmentální chemie a technologie, Aplikované nanotechnologie a Aplikované iontové technologie. Studenti se tradičně utkali o cenu Karla Štulíka za nejlepší postery a prezentace. Ceny za první místo získali studenti prvních ročníků Michaela Kocholatá z PřF (Aplikované nanotechnologie) a Katrien Boonen z FŽP (Environmentální chemie a technologie). Součástí programu byla přednáška pozvaného odborníka z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR prof. Petra Svobody na téma Etika ve vědě. Celý program konference se odehrával v anglickém jazyce.

Prezentace doktorských studijních programů na Veletrhu vědy 2022

Ve dnech 2. – 4. 6. 2022 se čtyři fakulty UJEP (FŽP, PřF, FSI a FSE) prezentovaly na Veletrhu vědy. Popularizační formou zde byla široké veřejnosti představena výzkumná témata těchto fakult i možnosti studia včetně doktorských studijních programů a jejich propojení s aktuálním výzkumem.

Stáž studenta DSP Environmentální chemie a technologie v Německu

Student druhého ročníku DSP Environmentální chemie a technologie Robert Ato Newton se v termínu 15. 11. 2021 – 15. 3. 2022 zúčastnil zahraniční praktické stáže na Hochschule Zittau/Görlitz. Tématem stáže bylo zaměřeno na analýzy termochemického chování různých vzorků biomasy, což úzce souvisí s tématem disertace studenta. Ten měl tak možnost se seznámit s analytickými metodami, které nejsou dostupné na UJEP a získat nová data pro svůj výzkum. Výběr studenta proběhl na základě výběrového řízení otevřeného všem studentům DSP.

Akreditace nového DSP Aplikované iontové technologie

V lednu 2022 bylo vydáno rozhodnutí o udělení akreditace novému DSP Aplikované iontové technologie. Program je akreditován ve spolupráci PřF UJEP, Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Centrem výzkumu Řež. Jde tak o unikátní spojení univerzity, výzkumné instituce a soukromého subjektu. Student si během studia osvojí teoretické poznatky o metodách a postupech využívajících nabité částice  a získá unikátní praktické dovednosti na experimentálním vybavení všech spolupracujících pracovišť. Velký důraz bude ve studiu kladen i na zahraniční spolupráci. Akreditace byla udělena na 5 let, jelikož byl program akreditován poprvé. 

Výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů programu Environmentální chemie a technologie

Vyhlašujeme výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů doktorského programu Environmentální chemie a technologie v rámci projektu STUVIN. Stáž je možné absolvovat na jakékoliv zahraniční instituci (vysoká škola, výzkumná organizace, podnik apod.) v EU. Maximální doba stáže je 6 měsíců a je třeba ji realizovat nejpozději do 30. 9. 2022. Zájemci o stáž mohou odevzdávat vyplněné žádosti elektronicky Ing. Dianě Nebeské (diana.nebeska@ujep.cz) do 31. 8. 2021 dle přiložených pokynů (english version). Vzor žádosti o stáž je ke stažení zde. 

Výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů programu Aplikované nanotechnologie

Vyhlašujeme výběrové řízení pro zahraniční stáže studentů doktorského programu Aplikované nanotechnologie v rámci projektu STUVIN. Stáž je možné absolvovat na jakékoliv zahraniční instituci (vysoká škola, výzkumná organizace, podnik apod.) v EU. Maximální doba stáže je 6 měsíců a je třeba ji realizovat nejpozději do 30. 9. 2022. Zájemci o stáž mohou odevzdávat vyplněné žádosti na studijním oddělení PřF UJEP p. Marešové (katerina.maresova@ujep.cz) do 6. 9. 2021 dle přiložených pokynů. Vzor žádosti o stáž je ke stažení zde.

Konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP StudKon 2022

V prostorách budovy CPTO proběhl 28. 6. 2021 4. ročník doktorandské konference StudKon. Svá témata představili studenti FŽP a PřF včetně studentů Environmnetální chemie a technologie a Aplikované nanotechnologie. Po prezentacích studentů vystoupil prof. Tomáš Wagner s tématem vztahu studenta a školitele, který je zcela zásadní pro úspěšné doktorské studium. Po přednášce měli studenti možnost diskutovat o svých zkušenostech ze studia.

Přednášky o hodnocení výzkumu a psaní odborných publikací na doktorandském semináři

Se zahájením letního semestru 2020/2021 se obnovily i pravidelné doktorandské semináře na FŽP UJEP. Vzhledem k aktuálním omezením souvisejícím s pandemií COVID-19 probíhají stále online formou. Kromě pravidelných prezentací studentů byly přizváni hosté z řad akademických pracovníků, kteří se podělili s novými i zkušenějšími studenty a dalšími účastníky semináře o své postřehy. Přednáška proděkana pro tvůrčí činnost FŽP doc. Trögla 1. 3. 2021 byla zaměřena na novou platnou metodiku hodnocení vědy a výzkumu 2017+ a výsledky prvního mezinárodního hodnotícího panelu pro UJEP.  Shrnul v ní doporučení vyplývající z tohoto hodnocení s ohledem na budoucí směřování výzkumu na UJEP, přípravu odborných publikací a mezinárodní spolupráci. Přednáška dr. Oravy 15. 3. 2021 byla určena především studentům nižších ročníků. Byla totiž zaměřena na základní praktické informace o přípravě odborných publikací včetně struktury odborného textu, výběru vhodného časopisu, peer-review procesu a dalších aspektů publikování. Praktické rady a zkušenosti z bohaté publikační činnosti dr. Oravy ale ocenili i zkušenější studenti a další hosté semináře.

Noví studenti programů Environmentální chemie a technologie a Aplikované nanotechnologie

Všichni studenti, kteří začali studovat v nově akreditovaných doktorských programech v akademickém roce 2019/2020, úspěšně postoupili do druhého ročníku a pokračují ve svém studiu. Na podzim 2020 se řady doktorandů FŽP a PřF UJEP rozrostly o nové studenty prvního ročníku. Ke studiu Aplikovaných nanotechnologií nastoupili dva studenti, na ECHT dokonce pět. Jejich studijní plány jsou významně poznamenány pandemií COVID-19. Obě fakulty ale přistoupily k opatřením, která umožňují jejich plnění v nejvyšší možné míře. Většina konzultací a seminářů probíhá online, studenti se na dálku také připravují na první zkoušky na doktorském studiu.

PřF a FŽP mění svou adresu – fakulty se stěhují do nové moderní budovy Centra přírodovědných a technických oborů

Rok 2020 nebude pro Přírodovědeckou fakultu a Fakultu životního prostředí přelomový jen kvůli koronavirové pandemii, která výrazně zasáhla do výuky i chodu univerzity, ale i z důvodu stěhování do nových prostor. Moderní Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) poskytne kvalitní zázemí pro výuku i výzkum v nadstandardně vybavených laboratořích. Zvýší se tak zásadně i kvalita a možnosti doktorského studia na obou fakultách.

Konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP StudKon 2020

Na půdě FŽP UJEP se 29.6.2020 odehrál již 3. ročník studentské konference StudKon, na které studenti a čerství absolventi přírodovědných a technických doktorských programů na UJEP prezentují výsledky své práce. Poprvé se konference zúčastnili i absolventi prvních ročníků nově akreditovaných programů Environmentální chemie a technologie (FŽP UJEP), Aplikované nanotechnologie a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF UJEP). Dva z těchto programů byly úspěšně akreditovány s podporou projektu STUVIN. Dva ze studentů prvního ročníku Aplikovaných nanotechnologií dokonce uspěli v soutěžích o cenyMgr. Petr Panuška získal ocenění v podobě ceny Václava Štengla za nejoriginálnější nápad či řešení nějakého problému.  Mgr. David Poustka pak obsadil první místo v soutěži o cenu Miroslava Broula za nejlepší poster. V čele organizačního týmu složeného ze zástupců FŽP a PřF UJEP stáli Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (garant KA04 STUVIN) a postdoktorand FŽP UJEP Ing. Daniel Bůžek, Ph.D. Více informací o programu konference, jednotlivých příspěvcích a oceněních je dostupných na webu konference StudKon.

RemScan – nový přístroj na FŽP UJEP

V červnu 2020 získali výzkumníci a studenti na FŽP UJEP významnou posilu pro výzkum znečištění půdy ropnými látkami v podobě přístroje RemScan. Přístroj je přenosný a je tedy využitelný jak přímo v terénu tak v laboratoři. V porovnání s tradičními technikami měření ropných látek v půdě umožňuje měření z půdy přímo, bez nutnosti extrakce a následné analýzy plynovou chromatografií. Tento způsob měření znamená významnou úsporu času a spotřeby chemikálií a tím i možnost podstatně navýšit počet analyzovaných vzorků. Přístroj bude využíván zejména pro mapování rozložení znečištění v kombinaci s využitím GIS, předběžný průzkum lokalit pro výzkum nebo pro pravidelné sledování degradačních pokusů. Využívat ho tak budou při své práci studenti doktorského programu Environmentální chemie a technologie ale i studenti připravovaného programu Obnova krajiny a ekosystémové služby.

Nové spolupráce a příležitosti pro studenty Aplikovaných nanotechnologií

V březnu 2020 byla uzavřena smlouva o spolupráci s firmou Pardam. Jakožto jeden z předních českých výrobců nanovlákenných materiálů pro medicínské aplikace, filtrační a separační média je firma důležitým partnerem pro budoucí stážepráce studentů propojené s praxí i výzkumné projekty, do nichž se studenti budou moct zapojit. S firmou NanoMedical s.r.o. probíhá spolupráce při vývoji ochranných masek pro zdravotnický personál a osoby v chemických provozech s toxickými látkami a dále při vývoji nanomateriálů pro krytí ran. Kromě toho byla navázána neformální spolupráce s Asociací nanotechnologického průmyslu. Tato spolupráce generuje témata výzkumných prací, nabízí praxe studentům a následně i pracovní příležitosti po ukončení studia.

Přednáška „Od základního výzkumu k inovacím“ pro doktorandy inovovaných programů

10. 2. 2020 byla na FŽP UJEP uspořádána v rámci semináře DSP Environmentální chemie a technologie přednáška odborníka z praxe „Od základního výzkumu k inovacím“. Ing. Petr Koutník z Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra seznámil studenty doktorského studia a další účastníky přednášky s teoretickými i praktickými aspekty převodu výsledků výzkumu do praxe. Vedle představení koncepce jednotlivých kategorií výzkumu podstatných zejména z hlediska podávání a řešení projektů byla náplní přednášky i demonstrace těchto procesů na konkrétním příkladu úspěšně řešeného projektu Ing. Koutníka, jehož výstupy jsou dodnes využívány firmou v praxi.

Uzavřena dílčí smlouva o spolupráci s novým partnerem pro DSP Aplikovaná fyzika materiálů

V prosinci 2019 byla uzavřena dílčí smlouva o spolupráciCentrem výzkumu Řež, které je novým partnerem PřF UJEP pro přípravu a zajišťování doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika materiálů. Tato smlouva navazuje na rámcovou smlouvu o spolupráci uzavřenou již v roce 2018 a konkretizuje podmínky zapojení CV Řež do DSP. CV Řež bude partnerským školícím pracovištěm doktorandů, jejichž školiteli budou jeho zaměstnanci. Studenti nového programu tak budou mít přístup ke špičkovému vybavení a budou vedeni odborníky z praxe. CV Řež se zároveň aktivně podílí na přípravě akreditace.

Jednání o rozšíření konceptu programu Obnova krajiny

Na základě doporučení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP probíhalo v roce 2019 rozšíření žádosti o akreditaci DSP Obnova krajiny. Od září 2019 je jednáním o přípravě akreditace pověřen děkanem FŽP garant projektu STUVIN doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., který je odborníkem v oblasti mikrobní ekologie a biotechnologií a zabývá se výzkumem antropogenně zatížených lokalit. Nový garant KA05 zahájil jednání o personálním posílení DSP odborníky z řad Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Tým pod vedením prof. Ing. Jiřiny Jílkové, CSc. obohatí koncept programu o hodnocení ekosystémových služeb, což podstatně rozšíří okruh možných témat disertačních prací. Zároveň je v jednání zapojení dalších odborníku z CzechGlobe, který je nadále partnerem FŽP UJEP pro přípravu a následné zajišťování DSP. Jednání budou pokračovat v roce 2020, kdy bude rozšířená žádost o akreditaci dopracována a předložena k hodnocení.

Úspěšnou akreditací to nekončí – rozhovor s rektorem UJEP

Že na UJEP se stále snažíme dále rozvíjet a posouvat hranice je zřejmé s rozhovoru s rektorem Univerzity Doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. o plánovaném projektu MATECH, který se má zaměřit na rozvoj oborů spojených s výzkumem nanotechnologií a jejich aplikací pro zlepšení kvality života a životního prostředí zejména v Ústeckém kraji. Úspěšné akreditace doktorských programů hrají v tomto záměru klíčovou roli. „Výzkumné aktivity spočívají pevně na třech doktorských studijních programech UJEP – aplikované nanotechnologie, počítačové metody ve vědě a technice a enviromentální chemie a technologie. Ty byly na naší univerzitě akreditovány na deset let a mohou se tedy dále rozvíjet.“ Dva z těchto DSP byly inovovány v rámci projektu STUVIN a v přípravě jsou další.

Druhý ročník konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP StudKon 2019

Ve dnech 10. – 11. 6. 2019 byla v prostorách Dvora Perlová voda u Budyně nad Ohří uspořádána konference StudKon 2019, na které prezentovali výsledky své vědecké práce studenti doktorských programů FŽP, PřF a FSI UJEP. Všechny příspěvky byly hodnoceny na vysoké úrovni a rektor UJEP Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. zdůraznil význam doktorských programů a rozvoje vědy v přírodovědných a technických směrech jako stěžejní pro budoucnost UJEP. Aktivity v této oblasti jsou významně podpořeny projekty STUVIN a INVUST.

Zařízení pro výrobu nanovlákenných struktur a imerzní chladič – nové vybavení pro Aplikované nanotechnologie

V první polovině roku 2019 se vybavení laboratoří pro studenty úspěšně akreditovaného programu Aplikované nanotechnologie rozšířilo hned o dva přístroje zakoupené v rámci projektu INVUST. V únoru 2019 bylo na PřF UJEP dodáno zařízení InoSPIN pro tvorbu nanovlákenných struktur. Zařízení podstatně rozšíří jak možnosti praktické výuky předmětu „Příprava a využití nanovlákenných struktur“, tak hlavně vybavení pro výzkum v oblasti využití a modifikace nanovlákenných struktur, který na PřF UJEP za účasti doktorandů probíhá. V květnu 2019 byl pak v laboratořích instalován imerzní chladič pro kontinuální nepřetržité chlazení kapalné alkoholické imerze až na teplotu -90°C pro chlazení těkavých par a ochranu vakuových vývěv.

Prezentace nového doktorského programu na Chemickém fóru Ústeckého kraje a článek v časopise Silverius

Garant projektu STUVIN Doc. Ing. Josef Trögl, PhD. představil nově akreditovaný program Environmentální chemie a technologie v rámci prezentace na téma „Plasty – výzkum a výuka na FŽP UJEP“ na Chemickém fóru Ústeckého kraje konaném 19.3.2019 v prostorách hotelu Clarion v Ústí nad Labem.  Na to, že je problematika plastů z hlediska životního prostředí velmi aktuální a nabízí se jako jedno z témat nového PhD studia, upozornil Doc. Trögl v článku „Mikroplasty“ v univerzitním časopise Silverius (2/2019, str. 28-30).

Inovovaný doktorský program na FŽP

Krátce po úspěšné reakreditaci PřF (21.3.2019), získala svůj inovovaný doktorský program i FŽP. Akreditace programu Environmentální chemie a technologie byla udělena na 10 let a oproti předchozímu oboru dává studentům nově možnost si zvolit mezi dvěma specializacemi: Analytická chemie životního prostředí a Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí. Program bude uskutečňovám ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR a jeho garantem je prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. První studenti se mohou již nyní hlásit k přijímacímu řízení pro rok 2019/2020. 

Úspěšná reakreditace Aplikovaných nanotechnologií

24.1.2019 bylo Národním akreditačním úřadem vydáno rozhodnutí o udělení akreditace doktorského programu Aplikované nanotechnologie uskutečňovaného Přírodovědeckou fakultou UJEP ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR. Garantkou nově akreditovaného programu je prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. Na jeho přípravě se podílela i Ing. Marcela Munzarová z firmy Nanovia, která jakožto expertka z praxe přispěla k návaznosti programu na požadavky aplikační sféry. Akreditace byla udělena na dobu 10 let a přijímací řízení do prvního ročníku bude vyhlášeno již pro akademický rok 2019/2020.

Projednání záměru předložení žádosti o akreditaci programu Obnova krajiny na Radě pro vnitřní hodnocení UJEP

Děkan FŽP Ing. Martin Neruda, Ph.D. a garant připravovaného studijního programu Obnova krajiny Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. představili 22.1.2019 Radě pro vnitřní hodnocení UJEP (RpVH) obsah navrhovaného programu. Jedná se o akademicky zaměřený program zasahující do oblastí biologie, ekologie a životní prostředí a je připravován ve spolupráci s CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny AV ČR). Hlavními tématy budou zlepšení stavu krajiny a řešení antropogenních zátěží s následným udržitelným hospodařením v krajině.  Členové RpVH doporučili rozšíření obsahu o další oblasti obnovy krajiny a posílení personálního zabezpečení i odborníky mimo UJEP a Czech Globe. Žádost bude proto na základě podnětů dopracována, aby bylo dosaženo vyšší kvality připravovaného programu, a poté bude předložena k hodnocení znovu.

Langmuirova sonda – nové vybavení pro Aplikovanou fyziku materiálů

Vybavení laboratoří Katedry fyziky PřF UJEP od 21.12.2018 rozšiřuje Lagmuirova sonda pro experimentální zajištění diagnostiky plazmatu. Sondu pro analýzu výbojového plazmatu, která umožňuje měření i v pulzním režimu a je vybavena hroty pro měření v reaktivních i nereaktivních podmínkách bude využívána studenty v připravovaném programu Aplikovaná fyzika materiálů.

Analýza organických polutantů v životním prostředí – nové přístrojové vybavení pro program Environmentální chemie a technologie

Přístroj, který se od 7.12.2018 nachází v Centru pokročilých laboratorních technik FŽP UJEP, patří mezi to nejlepší, co můžeme v dnešní době pro stopovou analýzu organických polutantů v ŽP na trhu najít. Jedná se o dvourozměrnou plynovou chromatografii (GC x GC) v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (MS). Uvedené zařízení patří do skupiny tzv. kombinovaných či vícerozměrných technik, které se vyznačují tím, že kombinují principy dvou nebo více pokročilých instrumentálních analytických metod, díky čemuž lze identifikovat a kvantifikovat velmi nízké koncentrace chemických látek ve velmi složitých matricích. Tím budou podstatně rozšířeny možnosti témat disertačních prací v programu Environmentální chemie a technologie (např. sledování transformací stopových organických polutantů v životním prostředí, identifikace zdrojů znečištění ovzduší s využitím kombinovaných analytických metod, vývoj metod pro sledování emergentních polutantů ve vodách).

MicroITC, MicroDSC, GC-FID – nové vybavení pro Aplikované nanotechnologie

V období říjen – prosinec 2018 byly pořízeny tři nové přístroje, které budou využívány studenty programu Aplikované nanotechnologie. První dvě z nich, MicroITC a MicroDSC, jsou citlivé a nepostradatelné metody pro studium biomolekulárních interakcí v biologii a hraničních vědách s nanotechnologií. Patří mezi klasické metodiky, které umožňují měření, záznam a analýzu interakce molekul v roztoku, bez nutnosti jejich značení (label-free systém). Tyto informace jsou velmi cenné při studiu biomolekulárních systémů, v současné době však i v o oblasti interakce nanočástic s biologickými systémy, či konstrukci molekulárních zařízení pro biomedicínské aplikace. Plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem (GC-FID) umožní sledování průběhu chemických, zvláště organických, reakcí, a také stanovení čistoty výchozích látek i produktů při experimentální práci v organické chemii. Uživateli budou především doktorandi, kteří budou mít jako součást práce organickou syntézu a studium chemických reakcí.

Návrh akreditace programu Aplikovaná fyzika materiálů schválen k podání

Návrh záměru předložit žádost o akreditaci nového doktorského programu Aplikovaná fyzika materiálů byl 20.11.2018 projednán Radou pro vnitřní hodnocení UJEP. Program bude situován výzkumně a bude úzce zaměřen na elektricky nabité částice a jejich interakci s materiály. Projednání předcházela příprava v koordinaci s partnery ÚJF AV ČR a CV Řež a interní formální kontrola.  Na jednání byly otevřeny i otázky uplatnění absolventů a přípravy anglické verze studijního programu, neboť se očekává zájem studentů i z dalších univerzit včetně zahraničních. Záměr předložení žádosti o akreditaci na PřF v prezenční formě byl schválen, takže po uzavření nezbytných smluv s partnerskými organizacemi nic nebrání jejímu podání.

Stáž Ing. Wildové na University of Nottingham

Mladá vědecká pracovnice a doktrorandka FŽP UJEP Ing. Eliška Wildová vycestovala v říjnu 2018 na dvoutýdenní zahraniční stáž na historickou University of Nottingham. Cílem stáže bylo především shromáždění informací o doktorském studiu na University of Nottingham, informací o projektové činnosti a o laboratorním zázemí pro výzkum skrze diskuzi s akademiky a studenty. Součástí bylo i poznání rekultivačních a revitalizačních procesů, které byly provedeny v rámci sanace hlubinného dolu v oblasti Bagworth Heath a návštěva chráněných území. Zůčastnila se též terénního odběru vzorků. Získané postřehy budou ve spolupráci s garantem uplatěny při přípravě akdreditace nového doktorského programu Obnova krajiny na FŽP UJEP.

Mgr. Benkocká na stáži v Drážďanech

Vědecká pracovnice Ústeckého materiálového centra a doktrorandka PřF UJEP Mgr. Monika Benkocká absolvovala v září 2018 týdenní praktickou stáž na Leibniz Institute for Solid State and Materials Research v Drážďanech (IFW). IFW je  výzkumný ústav, ve kterém spolupracují vědci a inženýři. Zkoumají fyziku a chemii materiálů, které jsou vhodné pro nové funkce zařízení. Setkává se zde řada disciplín: experimentální fyzika, teoretický fyzika pevných látek, chemie, materiálový výzkum a elektrotechnika. Mgr. Benkocká se seznámila s vybavením laboratoří a trendy v moderní fyzice. Prakticky se seznámila s ultra rychlým zahříváním kovových skel. Poznatky ze stáže budou aplikovány při přípravě nového DSP Aplikovaná fyzika materiálů.

Ing. Pokorný strávil týden na Islandu

Díky podpoře z projektu STUVIN vyjel akademický pracovník FŽP UJEP Ing. Richard Pokorný, DiS. v září 2018 na odbornou zahraniční stáž na Island. Hostitelskou institucí byla University of Iceland, Reykjavík. Většinu času však Ing. Pokorný využil k práci v terénu s islandskými kolegy. Byla navštívena místa historické těžby, bylo provedeno geodetické zaměření starých důlních děl, podrobné geologické mapování a byly odebrány vzorky pro pozdější analýzy. Ing. Pokorný je perspektivním mladým pracovníkem s předpokladem brzkého dokončení PhD studia. Předpokládá se tak jeho zapojení do výuky geologie na FŽP ve všech stupních studia včetně připravovaného doktorského programu Obnova krajiny, k čemuž přispějí i poznatky získané během stáže.

ICP-MS – nové přístrojové vybavení pro Environmentální chemii a technologie

Druhým přístrojem zakoupeným v rámci projektu INVUST (31.7.2018) je ICP-MS neboli hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Bude v rámci programu Environmentální chemie a technologie využíván k detekci i velmi nízké koncentrace kovů ve vzorcích. Bude tak moci sloužit např. ultrastopové detekci kontaminantů v kovových (nano)materiálech, ultrastopové distribuci prvků v biologických materiálech, speciaci prvků ve složkách životního prostředí apod. Díky tomu lze přístroj využít v rozsáhlých monitorovacích programech, sledovat změny znečištění v prostoru či v čase apod.

Průtokový separátor buněk – první přístroj pro Aplikované nanotechnologie

První přístroj zakoupený z projektu INVUST (25.7.2018) bude sloužit studentům programu Aplikované nanotechnologiePrůtokový separátor buněk je zařízení pro dělení jednotlivých buněk dle jejich charakteristických vlastností, jako je velikost, granulocita, specifická fluorescence atp. Tato metoda je hojně využívána pro separaci buněčných subpopulací s určitými charakteristickými znaky, které je významně odlišují od ostatních buněk v roztoku. Kombinace schopností diferenciace např. kmenových buněk s novými nanotechnologickými postupy příprav nanomateriálů (např. elektrospining, tvorba 3D nanoskafoldů pro tkáňové náhrady) je velmi slibnou a intenzivně zkoumanou problematikou s významnými potenciálními inovacemi a aplikacemi v oblasti medicíny.

Schválení předložení žádosti programů Environmentální chemie a technologie a Aplikované nanotechnologie k akreditaci vnitřními orgány UJEP

Návrh záměru předložení akreditační žádosti programu Environmentální chemie a technologie byl projednán Radou pro vnitřní hodnocení UJEP (RpVH) společně s návrhy nového bakalářského a magisterského studijního programu na FŽP 15.5.2018. Návrh byl schválen i na základě výsledků sebehodnotící zprávy předložené na předchozím jednání RpVH, která dokumentuje úspěšný průběh stávajícího doktorského studia na FŽP a jeho absolventů. Nový program rozšířený o specializaci Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí nabídne nová témata a možnosti pro nastupující doktorandy i vyšší důraz na internacionalizaci. Jen o pár týdnů později, 22.6.2018, byl schválen k předložení na NAÚ i návrh inovovaného doktorského programu Aplikované nanotechnologie realizovaného na PřF UJEP. Oba programy vznikaly a budou uskutečňovány ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR.

Zahraniční stáž Mgr. Pernera ve Španělsku

Týden 28.5-1.6. 2018 strávil mladý vědecký pracovník a doktorand PřF UJEP Mgr. Jakub Perner na odborné zahraniční stáži na Universidad Autónoma de Madrid. Na Katedře fyziky s eseznámil s aktuálním výzkumem, technickým vybavením a pracemi zdejších doktorandů. Primárním tématem byl vývoj elektronických součástek pro spintroniku. Zúčastnil se taktéž odborného semináře na téma „Luminiscenční nanočástice  pro zobrazovací a biomedicínské aplikace“. Poznatky o fungování PhD studia v Madridu přivezené zpět do ČR na Katedru fyziky UJEP budou využity při přípravě nového doktorského programu Aplikovaná fyzika materiálů.

Doktor Matoušek na týdenní stáži v Kanadě

Na přelomu května a června 2018 měl Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. možnost strávit týden na Katedře inženýrské fyziky kanadské Polytechnic Montréal. Cílem stáže bylo získání poznatků pro nově připravované studium na PřF UJEP, navázání kontaktů pro možnosti výjezdů našich studentů v magisterských a doktorských programech. Součástí programu byla návštěva laboratoří s unikátním vybavením včetně vybavení pro výzkum a analýzu tenkých vrstev a urychlovače částic. Dr. Matoušek se podílí na přípravě hned dvou doktorských programů na PřF UJEP. Je spoluautorem inovovaného kurzu programu Aplikované nanotechnologie z oblasti plazmových technologií a funkcionalizace povrchů a jedním z budoucích školitelů programu Aplikovaná fyzika materiálů.

Stáž Mgr. Ryšánka na Karlově Univerzitě

Praktické stáže na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se ve dnech 21.-25.5.2018 zúčastnil mladý vědecký pracovník a doktorand PřF UJEP Mgr. Petr Ryšánek. Předmětem stáže bylo studium nanovlákenných textilií a dendrimerových komplexů pomocí maloúhlového rozptylu rentgenového záření. Přístup k této analýze a její výsledky pomůžou při určování struktury a uspořádání nanostruktur a nanočástic. Mgr. Ryšánek se v rámci projektu STUVIN podílí na přípravě praktické výuky v oblasti elektrospinningu.

Profesor Steven S. Ripp na UJEP

Projekt STUVIN umožnil zrealizovat návštěvu zahraničního experta prof. Stevena S. Rippa z University Tennessee, Knoxwille (UTK) na naší univerzitě v období 14.-21.4.2018. Prof. Ripp je odborníkem na konstrukci a využití tzv. bioreportérů – geneticky modifikovaných buněk (obvykle mikroorganismů), které mohou být využity pro detekci kontaminace v životním prostředí. Svými zkušenostmi přispěl při přípravě předmětů zaměřených na environmentální biotechnologie v rámci inovace programu Environmentální chemie, který bude v nové podobě rozšířen právě o oblast environmentálních technologií včetně biotechnologií. Další diskuze se týkaly zejména aktuálních trendů ve výzkumu, zkušeností ze vzdělávání doktorandů na UTK a transferu technologií do praxe. Jako editor prestižního vědeckého časopisu Ecological Indicators byl hostem semináře Academic writing pořádaného na UJEP za účelem předání zkušeností s tvorbou publikací začínajícím vědcům.

Stáž akademických pracovníků FŽP UJEP na univerzitách v USA

V lednu 2018 vyrazili dva z akademických pracovníků FŽP UJEP, Prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.Doc. Ing. Josef Trögl, PhD., načerpat zkušenosti na dvoutýdenní stáž na amerických univerzitách. Oba započali svůj program na Kansas State University, Manhattan (KSU), kde se zúčastnili semináře „Sustainability Seminar, CHE650“ a měli možnost navštívit zázemí kampusu včetně laboratoří a výzkumných ploch fytoremediací, diskutovat se zdejšími akademiky i doktorandy. Zatímco Prof. Pidlisnyuk pokračovala v programu na KSU, Doc. Trögl absolvoval druhou část stáže na University Tennessee, Knoxwille (UTK). Zde byla hlavním bodem návštěva laboratoří pro konstrukci bioreportérů, vybavení pro provádění genetických manipulací a laboratoře pro kultivaci geneticky modifikovaných živočišných buněk. Projednána byla možnost stáží budoucích studentů doktorského studia. Oba akademici se podílejí na přípravě nového doktorského programu Environmentální chemie a technologie a připravují předměty z oblasti sanací a biotechnologií, které obohatí stávající náplň doktorského studia na FŽP, které je zaměřeno na analytickou chemii životního prostředí.

Profesorka Marcela Bilek na katedře fyziky PřF UJEP

Dalším z řady odborníků, kteří vycestovali v rámci projektu STUVIN do Ústí nad Labem, byla Marcela Bilek, PhD, MBA z University of Sydney, kde je vedoucí skupiny Aplikované fyziky a povrchového inženýrství. Zabývá se řešením projektů kombinujících fundamentální fyziku a praktické aplikace v mnoha oblastech. 15.12.2017 navštívila Katedru fyziky PřF UJEP, kde absolvovala prohlídku laboratoří připravovaných pro nový doktorský program Aplikovaná fyzika materiálů. Poté proběhla konzultace aktuálního stavu přípravy programu, porovnání s ohledem na průběh výuky na University of Sydney a další doporučení k průběhu projektu.

Návštěva profesora Ludvika Martinu na UJEP a partnerských institucích v Řeži

Ludvik Martinu, PEng., Ph.D. je profesorem na Polytechnic Montréal a odborníkem na porvrchové inženýrství a tenké filmy. Jeho výsledky jsou ve vysokém počtu úspěšně aplikovány v praxi. V týdnu 7.-11.12.2017 se aktivně podílel na přípravě doktorského programu Aplikovaná fyzika materiálů. Konzultace se týkaly shrnutí současného stavu přípravy programu, srovnání s průběhem výuky na Polytechnic Montréal a dalších institucích a dalších doporučení. Během svého pobytu navštívil laboratoře Katedry fyziky PřF UJEP i zázemí obou institucí, které se podílejí na přípravě programu (Ústav jaderné fyziky AV ČR a Centrum výzkumu Řež).

Návštěva Dr. Campbella G. Fleminga na FŽP UJEP

V rámci přípravy programu Obnova krajiny podpořené z projektu STUVIN navštívil v týdnu 20.-27.11.2017 FŽP UJEP Dr. Campbell G. Fleming, odborník na revitalizaci krajiny a vodních toků z Envirocentre, Glasgow. Kromě diskuzí s garanty zodpovědnými za přípravu jednotlivých předmětů Obnovy krajiny a poradenství se sylaby, přednesl dvě prezentace o zkušenostech s revitalizacemi vodních toků pro zaměstnance a studenty UJEP.

Profesor Lawrence C. Davis hostem na FŽP UJEP

Prof. Lawrence C. Davis, expert v oblasti fytoremediací a environmentálních fytotechnologií z Kansas State University, Manhattan (KSU) přijel přednášet na UJEP v rámci semináře „Training in environmental analytical chemistry“ na téma analýzy fytoremediací s využitím energetických plodin. V rámci projektu STUVIN proběhla během jeho pobytu (6.11.2017) jednání o principech doktorského studia na KSU, zkušenostech s financováním doktorského studia ze strany státu, federální vlády, studentů a firem a zaměstnávání a uplatnění studentů. Poskytl doporučení pro přípravu akreditace inovovaného studijního programu Environmentální chemie a technologie, zejména připomínky k implementaci fytoremediací jako jednoho z témat nového doktorského studia.