Histroie projektu
RAM

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále FŽP UJEP) se dlouhodobě zabývá studiem vývoje krajiny a její ochrany s použitím Geografického informačního systému (GIS) a Dálkového průzkumu Země (DPZ). Od roku 2000 se Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP podílí na řešení projektů zaměřených na studium vývoje krajiny s použitím GIS a DPZ v přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko.
Prvním projektem byl přeshraniční projekt „Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko“, řešený v rámci programu PHARE CBC v letech 2002-2004. Hlavním řešitelem byla FŽP UJEP. V rámci projektu byla shromážděna existující historická data na české straně a aktuální geodata pro celou oblast Česko – Saské Švýcarsko.
Získaná geodata byla dále využívána v rámci projektu evropské iniciativy INTERREG IIIB CADSES „SISTEMaPARC“ (Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in CADSES), který byl řešen v letech 2004-2006. Hlavním řešitelem byla technická univerzita v Drážďanech (dále TU Dresden), FŽP UJEP byla jedním ze spoluřešitelů projektu. Na základě získaných dat se prováděla  analýza vývoje krajiny na modelových oblastech zájmového území.
Data pro České Švýcarsko shromáždila a zpracovala FŽP. Data pro Saské Švýcarsko byla zpracovávána a analyzována díky TU Dresden a IÖR Dresden

RAM