O projektu

Projekt Paměť krajiny si ve svém počátku položil několik otázek, mezi hlavní patří tyto: Jak se změnila krajina Českosaského Švýcarska od roku 1945? Jaký dopad měly tyto změny na druhovou rozmanitost? Je možné vysledovat prostorové a časové souvislosti mezi změnami po...

Výstupy projektu Envimod

V této sekci jsou postupně zveřejňovány výstupy z řešení projektu, např. učební texty a jiné studijní opory, včetně učebních textů prozatímních, které budou postupně doplňovány a upravovány.Uvítáme, když nám pošlete své připomínky a náměty na zlepšení těchto...

Partneři projektu

Subjekty zapojené do realizace projektu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – OPVK Asociace pro vodu v krajině České republiky Garnets Consulting a.s. Ústav anorganické chemie AV...

TransEconet-history

Histroie projektu Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále FŽP UJEP) se dlouhodobě zabývá studiem vývoje krajiny a její ochrany s použitím Geografického informačního systému (GIS) a Dálkového průzkumu Země (DPZ). Od roku 2000 se...